Data publikacji 03.10.2023
Czas czytania ok. 1 min

Nagroda i Medal im. Romana Kaliszana to wyróżnienie przyznawane corocznie uczonemu „za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu nauk biomedycznych lub biofarmaceutycznych otwierające nowe możliwości aplikacyjne w medycynie i farmacji’. Organizatorami konkursu są: Naukowa Fundacja Polpharmy, Gdański Uniwersytet Medyczny i Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Laureatem tegorocznej edycji Nagrody został Prof. dr hab. n. farm. Tomasz Bączek.

Prof. dr hab. Tomasz Bączek (ur. 1974 r.)

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 1998 r. uzyskał tytuł magistra farmacji, a w 2001 r. stopień doktora nauk farmaceutycznych w obszarze analizy farmaceutycznej. Jego praca doktorska (promotor: prof. dr hab. Roman Kaliszan) dotyczyła wspomaganej komputerowo optymalizacji warunków rozdzielania w chromatografii cieczowej oraz ilościowych zależności struktura-retencja (QSRR).

Habilitował się w 2007 r., a tytuł profesora uzyskał w 2014 r.

W latach 2002-2003 przebywał na stażu podoktorskim w Barnett Institute na Northeastern University w Bostonie (MA, USA), gdzie pracował nad udoskonaleniem identyfikacji peptydów w proteomice. W 2012 r. odbył staż w ramach programu Top 500 Innovators na Stanford University (CA, USA).

Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i kształceniu studentów, pełniąc funkcję kierownika Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej (od 2009 r.), prodziekana Wydziału Farmaceutycznego w latach 2008-2012, przez dwie kadencje prorektora ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2012-2016, 2016-2020). Od 2020 r. pełnomocnik Rektora i kierownik Biura Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Wykładowca w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Główne zainteresowania badawcze prof. Bączka obejmują: analizę farmaceutyczną i biomedyczną, nauki separacyjne, bioanalitykę i proteomikę.

Autor lub współautor>