Data publikacji 10.05.2021
Aktualizacja 01.01.1970

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU „POLPHARMA DLA CIEBIE”

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego www.polpharmadlaciebie.pl (dalej: Regulamin).
 2. Serwisu internetowy www.polpharmadlaciebie.pl ma charakter reklamowo-promocyjny, informacyjny oraz edukacyjny (dalej: Serwis) i jest skierowany do przedstawicieli zawodów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód lekarza i farmaceuty, i innych osób uprawnionych na mocy stosownych przepisów do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 944).
 3. Właścicielem Serwisu jest spółka Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000127044, NIP: 5920202822 (dalej: Polpharma). Kontakt można uzyskać pod adresem elektronicznym: kontakt@polpharmadlaciebie.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 364 61 00

II. Serwis

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik uzyskuje dostęp do:
  1. Materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących produktów leczniczych promowanych przez Polpharma;
  2. Materiałów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących produktów leczniczych promowanych przez Polpharma;
  3. Webinariów, szkoleń, konferencji.
 2. Produkty lecznicze, suplementy diety, wyroby medyczne oraz pozostałe produkty prezentowane w Serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub decyzji organów administracyjnych.
 3. Materiały umieszczane na Serwisie nie naruszają zasad dotyczących reklamy produktów leczniczych określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 944).
 4. Serwis może zostać zmieniony przez Polpharma bez uprzedzenia, w każdym czasie. Polpharma zastrzega możliwość zmiany, dodawania lub usuwania materiałów lub oferowanych usług w każdym czasie.
 5. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu.
 7. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych oraz pozostałych produkty prezentowanych w Serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub zapoznaniu się z dołączoną informacją.
 8. Autorzy materiałów i informacji zawartych w Serwisie oraz Polpharma oraz inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i obsługę Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w Serwisie.

III. Korzystanie z Serwisu

 1. Dostęp do Serwisu możliwy jest wyłącznie po złożeniu oświadczenia, że użytkownik jest osobą wykonującą zawód lekarza, farmaceuty lub inną osobą uprawnioną na mocy stosownych przepisów do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 944) oraz założeniu konta w Serwisie (w przypadku treści dostępnych po zalogowaniu). Polpharma nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, niezgodnego z prawdą.
 2. Użytkownik zakłada konto w Serwisie poprzez wprowadzenie danych do formularza rejestracji w Serwisie oraz zaakceptowanie Regulaminu Serwisu.
 3. Polpharma lub inny upoważniony podmiot dokona weryfikacji zgodności danych podanych w formularzu rejestracyjnym podanych przez Użytkownika.
 4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu w każdym czasie.

IV. Prawa Autorskie

 1. Polpharma lub inny upoważniony podmiot mogą usuwać komentarze, materiały oraz wszelkie inne informacje i wpisy zamieszczone przez jego użytkowników jeżeli uznają, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Usunięcie wpisu nie wymaga uzasadnienia.
 2. Polpharma lub inny upoważniony podmiot może zablokować użytkownikowi możliwość przekazywania i zamieszczania komentarzy, materiałów oraz wszelkich innych informacji i wpisów jeżeli uzna, że rozpowszechnianie choćby niektórych z nich może być niezgodne z prawem, w tym naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Zastosowanie blokady nie wymaga uzasadnienia.
 3. Materiały zamieszczane w Serwisie chronione są prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, przetwarzania i rozpowszechniania w całości lub w części jakichkolwiek materiałów opublikowanych w Serwisie, bez uzyskania pisemnej zgody osoby, której przysługują prawa do opublikowanych materiałów. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach nie komercyjnych i dla użytku własnego.
 4. Polpharma nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego lub innego urządzenia w związku z dostępem do stron internetowych.

V. Dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000127044, NIP: 5920202822 („Administrator”).
 2. Administrator powołał inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres Inspektor Ochrony Danych, Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. (biuro w Warszawie) Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com.
 3. Administrator może gromadzić dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, a także od podmiotów trzecich, w szczególności podmiotów zajmujących się obrotem danymi oraz z ogólnodostępnych baz danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celach:
  1. marketingowych, dotyczących produktów lub usług Administratora, z wykorzystaniem kanałów komunikacji, na które Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  2. założenia i obsługi konta w serwisach Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  3. planowania działań marketingowych oraz zarządzania ww. działaniami marketingowymi - na potrzeby wewnętrzne Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest optymalizacja działań marketingowych dotyczących produktów lub usług oraz ewidencja prowadzonych działań marketingowych;
  4. prowadzenie analizy danych, w tym analiz statycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;
  5. weryfikacji czy Pan/Pani ma prawo dostępu do tych produktów, usług i danych, które mogą być dostarczane wyłącznie uprawnionym przedstawicielom zawodów medycznych- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;
  6. organizacji i przeprowadzenia przez Administratora konkursu (w przypadku realizacji konkursu) − na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody;
  7. reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;
  8. personalizacji usług poprzez profilowanie w ramach prowadzonych działań marketingowych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
  9. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń;
  10. komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego, realizacji wniosków, wysyłania informacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;
 5. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych dokonujemy profilowania czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Pani/Pana w celu dostosowania treści marketingowych, gier oraz treści edukacyjnych do Pani/Pana oczekiwań i preferencji. Przy profilowaniu analizowane są również dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.
 6. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
 7. Administrator może agregować Pani/Pana dane osobowe z danym osobowymi innych użytkowników i publikować zbiorcze zestawienia w dowolnym celu pod warunkiem, że dane zagregowane nie umożliwiają identyfikacji.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług Administratora.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe, analityczne, firmom kurierskim, innym spółkom współpracującym z Administratorem w zakresie promocji produktów i usług.
 10. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
 12. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 13. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, dane będą przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu.
 14. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 15. Przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi;
  3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda − prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail iod@polpharma.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej).
 17. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik może zgłaszać w na piśmie, listem poleconym na adres Polpharma (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja może zostać złożona w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.
 3. Reklamację rozpatrzy Polpharma i powiadomi o decyzji Użytkownika Serwisu, w terminie 30 dni (data wysłania odpowiedzi) od dnia doręczenia mu reklamacji, listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny Użytkownika.

VII. Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Polpharma zastrzega prawo jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do sprawdzania i przestrzegania wprowadzonych w jego treści zmian. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez użytkownika zgody na zmianę treści Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje od 20.05.2021 r.