Czas czytania ok. 5 min

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU „POLPHARMA DLA CIEBIE”

Data publikacji: 10.05.2021
1. Postanowienia Ogólne
1.1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego www.polpharmadlaciebie.pl (dalej: Regulamin).
1.2. Serwis internetowy www.polpharmadlaciebie.pl ma charakter reklamowo-promocyjny, informacyjny oraz edukacyjny (dalej: Serwis). Serwis jest skierowany do przedstawicieli zawodów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód lekarza i farmaceuty, i innych osób uprawnionych na mocy stosownych przepisów do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
1.3. Właścicielem Serwisu jest spółka Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000127044, NIP: 5920202822 (dalej: Polpharma). Jeśli piszemy „my”, o „nas” lub zwracamy się w pierwszej osobie, mamy na myśli Polpharmę.
1.4. Nasz punkt kontaktowy to adres e-mail: kontakt@polpharmadlaciebie.pl.
1.5. Można się z nami kontaktować także telefonicznie pod numerem +48 22 364 61 00.
2. Serwis
2.1. Za pośrednictwem Serwisu, jako jego Użytkownik/Użytkowniczka, uzyskujesz dostęp do:
a. Materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących produktów leczniczych promowanych przez Polpharmę
b. Materiałów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących produktów leczniczych promowanych przez Polpharmę
c. Webinariów, szkoleń, konferencji.
2.2. Produkty lecznicze, suplementy diety, wyroby medyczne oraz pozostałe produkty prezentowane w Serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub decyzji organów administracyjnych.
2.3. Materiały umieszczane na Serwisie nie naruszają zasad dotyczących reklamy produktów leczniczych określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.
2.4. Możemy wprowadzać zmiany do Serwisu bez uprzedzenia, w każdym czasie. Możemy m.in. zmieniać, dodawać lub usuwać materiały lub oferowane usługi.
2.5. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2.6. Serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu.
2.7. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych oraz pozostałych produktów prezentowanych w Serwisie może się odbywać  jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub zapoznaniu się z dołączoną informacją.
2.8. Autorzy materiałów i informacji zawartych w Serwisie, Polpharma oraz inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i obsługę Serwisu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w Serwisie.
3. Korzystanie z Serwisu
3.1. Dostęp do Serwisu możliwy jest wyłącznie po złożeniu oświadczenia, że jesteś osobą wykonującą zawód lekarza, farmaceuty lub inną osobą uprawnioną na mocy stosownych przepisów do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne. W zakresie treści dostępnych po zalogowaniu, dostęp jest możliwy tylko po założeniu konta Użytkownika/Użytkowniczki. Polpharma nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, niezgodnego z prawdą.
3.2. Użytkownik/Użytkowniczka zakłada konto w Serwisie poprzez wprowadzenie danych do formularza rejestracji w Serwisie oraz zaakceptowanie Regulaminu Serwisu.
3.3. Polpharma lub inny upoważniony podmiot zweryfikuje zgodność danych podanych w formularzu rejestracyjnym podanych przez Użytkownika/Użytkowniczkę.
3.4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
3.5. Masz prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu w każdym czasie.
3.6. Polpharma nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego lub innego urządzenia w związku z dostępem do stron internetowych.
4. Moderowanie treści
4.1. Polpharma lub inny upoważniony podmiot mogą usuwać komentarze, materiały oraz wszelkie inne informacje i wpisy zamieszczone przez Użytkowników/Użytkowniczki, jeżeli uznają, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Dotyczy to szczególnie treści:
*bezprawnych,
*obraźliwych,
*wzywających do nienawiści rasowej, w szczególności wyznaniowej, etnicznej,
*propagujących przemoc,
*zawierających wulgaryzmy.
Usunięcie wpisu wymaga uzasadnienia, które zostanie przesłane na elektroniczne dane kontaktowe autora treści, chyba że nie są nam znane.
4.2. Polpharma lub inny upoważniony podmiot może zablokować Użytkownikowi/Użytkowniczce możliwość przekazywania i zamieszczania komentarzy, materiałów oraz wszelkich innych informacji i wpisów jeżeli uzna, że rozpowszechnianie choćby niektórych z nich może być niezgodne z prawem, w tym naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Zastosowanie blokady wymaga uzasadnienia, które zostanie przesłane na elektroniczne dane kontaktowe autora treści, chyba że nie są nam znane.
4.3. Do moderowania treści nie wykorzystujemy zautomatyzowanych narzędzi. Treści moderują nasi pracownicy lub współpracownicy.
5. Prawa Własności Intelektualnej
5.1. Materiały zamieszczane w Serwisie chronione są prawem autorskim. Nie możesz kopiować, przetwarzać i rozpowszechniać w całości lub w części jakichkolwiek materiałów opublikowanych w Serwisie, bez uzyskania pisemnej zgody osoby, której przysługują prawa do opublikowanych materiałów. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.
6. Zgłoszenia dotyczące treści zamieszczonych w Serwisie
6.1. Jeżeli uważasz, że w Serwisie znajdują się treści, które są niezgodne z prawem, możesz zgłosić to do nas na piśmie, listem poleconym na adres Polpharmy  lub na adres e-mail: kontakt@polpharmadlaciebie.pl.
6.2. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika/Użytkowniczki, umożliwiające odpowiedź na zgłoszenie. Polpharma może poprosić o dodatkowe informacje, jeśli będą niezbędne do przygotowania odpowiedzi.
6.3. Niezwłocznie powiadomimy Cię o tym, że potwierdzamy otrzymanie Twojego zgłoszenia.
6.4. Rozpatrzymy zgłoszenie i powiadomimy Cię o naszej decyzji i działaniach dotyczących zgłoszonych treści  decyzji, w terminie 30 dni od kiedy dostaliśmy zgłoszenie. Zrobimy to listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu. Jeżeli zgłosiłeś/aś się drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny.
6.5. Jeśli nie zgodzisz się z naszą decyzją, możesz zgłosić nam odwołanie w taki sam sposób, w jaki wcześniej zgłosiłeś/aś treści. Nasz zespół indywidualnie rozpatrzy każdy przypadek. O rozpatrzeniu odwołania poinformujemy Cię taką samą drogą, jak o rozpatrzeniu zgłoszenia.
7. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu
6.1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem z Serwisu możesz zgłaszać w na piśmie, listem poleconym na adres Polpharmy (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail: kontakt@polpharmadlaciebie.pl.
6.2. Reklamację możesz złożyć w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.
6.3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis występującego problemu i Twoje dane kontaktowe, umożliwiające odpowiedź. Polpharma może poprosić o dodatkowe informacje, jeśli będą niezbędne do przygotowania odpowiedzi.
6.4. Rozpatrzymy reklamację i powiadomimy Cię o naszej decyzji, w terminie 30 dni (data wysłania odpowiedzi) od dnia doręczenia reklamacji lub zgłoszenia, listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny.
8. Dane osobowe
8.1. Informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych zamieściliśmy w Polityce Prywatności. Zapraszamy do zapoznania się z nią pod tym linkiem – Polityka Prywatności Polpharma dla Ciebie.
9. Postanowienia końcowe
9.1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
9.2. Możemy zmieniać Regulamin – poinformujemy Cię o tym co najmniej 7 dni przed zmianą,  poprzez powiadomienie, które otrzymasz po zalogowaniu się do Serwisu.
9.3. Jako Użytkownik/Użytkowniczka  Serwisu masz obowiązek sprawdzić i przestrzegać wprowadzonych zmian, chyba że chcesz zrezygnować z korzystania z Serwisu. Jeżeli nadal będziesz z niego korzystać, potraktujemy to, jako wyrażenie przez Ciebie zgody na zmianę treści Regulaminu.
9.4. Regulamin obowiązuje od 21.05.2021 r.