Skrót informacji

Wnioski i oparte na nich zalecenia z badania CARES dot. stosowania febuksostatu i ryzyka chorób sercowo-naczyniowych były co najmniej pochopne. Zasadne jest stwierdzenie, że badanie CARES nie dowodzi występowania większego ryzyka śmiertelności sercowo-naczyniowej u chorych stosujących febuksostat, co znalazło potwierdzenie w kolejnych badaniach i metaanalizach.

Badanie FAST – najnowsze badanie oceniające wpływ febuksostatu i allopurynolu na ryzyko sercowo-naczyniowe - nie wykazało, aby w porównaniu z allopurynolem, febuksostat zwiększał ryzyko niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz ryzyka zgonu, tak z przyczyn sercowo-naczyniowych, jak i z dowolnej przyczyny.

Wstęp

Dna moczanowa, ze względu na częstość występowania i związane z nią powikłania przewlekłe, stanowi istotny problem społeczny i ekonomiczny. Niezależnie od problemu jakim jest dnawe zapalenie stawów, zarówno dnę moczanową, jak i bezobjawową hiperurykemię, wiąże się z występowaniem zwiększonego ryzyka zdarzeń sercowo- naczyniowych. Z tego też względu powszechnie, ale z całą pewnością nie w pełni słusznie, promuje się leczenie hipourykemizujące niezależnie od współistnienia dny moczanowej. Gdyby jednak zwrócić uwagę na aktualne wytyczne EULAR lub American College of Rheumatology, to leczenie zmniejszające stężenie kwasu moczowego zaleca się wyłącznie u chorych na dnę moczanową w sytuacji występowania ≥1 guzka podskórnego (tophi), obecnością zmian radiologicznych powiązanych z dną oraz ≥ 2 napadów dny rocznie1,2 . Co więcej, takie leczenie nie jest rekomendowane u chorych z bezobjawową hiperurykemią.

Nie mniej jednak, tematem niniejszego artykułu nie jest zasadność leczenia chorych bezobjawowych, ale próba odpowiedzi na pytanie, czy leczenie hipourykemizujące może wiązać się ze zwiększeniem ryzyka sercowo- naczyniowego per se. Temat ten jest o tyle istotny, że w ostatnich latach pojawiła się praca sugerująca taki właśnie wpływ inhibitorów oksydazy ksantynowej.

Badanie CARES

Badaniem, które miało istotny wpływ na wybór leczenia hipourykemizującego u chorych na dnę moczanową było badanie CARES, w którym oceniono skuteczność febuksostatu w porównaniu z allopurynolem u>

Kolejne badania i metaanalizy

Badanie FAST

Podsumowanie