Data publikacji 09.02.2024
Czas czytania ok. 5 min

Skrót informacji

Streszczenie

  • Bezsenność jest jednym z najczęstszych zaburzeń snu, która dotyka osoby w każdym wieku. Obecnie szacuje się, że na świecie z powodu bezsenności może cierpieć nawet 30-50% populacji.
  • Rozpoznanie bezsenności możliwe jest na podstawie subiektywnych odczuć pacjenta.
  • W diagnostyce bezsenności można posłużyć się również zwalidowanymi narzędziami psychometrycznymi np., Ateńską Skalą Bezsenności (AIS) lub Kwestionariuszem jakości snu Pittsburgh (PSQI).
  • Leczenie bezsenności powinno obejmować działanie niefarmakologiczne takie jakie przestrzeganie zasad higieny snu oraz terapię poznawczo-behawioralną.
  • W leczeniu farmakologicznym możliwe jest wykorzystanie niebenzodiazepinowych leków nasennych, pochodnych benzodiazepiny, leków przeciwdepresyjnych o działaniu sedatywnym oraz leków psychotropowych o działaniu przeciwlękowym.

Wstęp i epidemiologia

Mianem bezsenności określamy zakłócenie stanu zdrowia związane z niewystarczającą długością snu lub jego jakością. Osoby cierpiące na bezsenność najczęściej skarżą się na trudność w zaśnięciu, trudność w utrzymaniu snu lub też zbyt wczesne wybudzanie. Taki sen nie daje uczucia wypoczynku. Jednakże, aby objawy te mogły być traktowane jako nieprawidłowe muszą doprowadzać do gorszego samopoczucia lub zaburzać funkcjonowanie w ciągu dnia. Istotna jest również częstość ich występowania. Objawy te powinny trwać przez co najmniej miesiąc i występować co najmniej 3 razy w tygodniu.

Bezsenność jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń snu wśród ludzi na całym świecie. Każdego roku obserwuje się wzrost liczby osób chorujących z powodu bezsenności, przy czym schorzenie to coraz częściej dotyka osoby młode. Obecnie szacuje się, że z powodu bezsenności może cierpieć nawet 30-50% populacji na świecie.

Istnieje wiele podziałów bezsenności, które bazują na ich przyczynie (zaburzenia snu organiczne i nieorganiczne), współistnieniu z innymi schorzeniami (pierwotne i wtórne) oraz czasie trwania objawów (bezsenność przygodna, krótkotrwała i przewlekła). W praktyce największe znaczenie ma ten ostatni podział.

  • Bezsenność przygodna to taka, gdy objawy trwają do kilku dni.
  • Bezsenność krótkotrwała to taka, która trwa do 4 tygodni.
  • Bezsenność przewlekła trwa powyżej miesiąca [1].

Dlaczego nie śpi? Przyczyny

Należy zaznaczyć, że bezsenność może być>

Diagnostyka – co mówi pacjent?

Leczenie 

Leki nasenne – wybór i bezpieczeństwo