Data publikacji 08.07.2024
Czas czytania ok. 2 min

Karta ostrzegawcza dla pacjenta

Każda osoba, której przepisano produkt Mibrex 2,5 mg, 10 mg, 15 mg lub 20 mg, musi otrzymać kartę ostrzegawczą dla pacjenta. Jest ona dostarczana z opakowaniem produktu. Należy wyjaśnić konsekwencje leczenia przeciwzakrzepowego.
W szczególności należy omówić z pacjentem konieczność przestrzegania zaleceń, objawy krwawienia i sytuacje wymagające kontaktu z lekarzem. Karta ostrzegawcza dla pacjenta poinformuje lekarzy i stomatologów o leczeniu
przeciwzakrzepowym pacjenta i będzie zawierała dane kontaktowe do wykorzystania w nagłych przypadkach. Pacjenta należy poinstruować, aby zawsze nosił przy sobie kartę ostrzegawczą i okazywał ją każdemu pracownikowi służby zdrowia.

Zalecenia dotyczące dawkowania

Profilaktyka udaru u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową

Zalecana dawka w profilaktyce udaru i zatorowości systemowej u pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową wynosi 20 mg raz na dobę.

schemat dawkowania

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Zalecana dawka u pacjentów z umiarkowanymi (klirens kreatyniny [ClCR] 30–49 ml/min) lub ciężkimi (ClCR 15–29 ml/min) zaburzeniami czynności nerek wynosi 15 mg raz na dobę. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Mibrex u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (ClCR 15–29 ml/min) i nie zaleca się jego stosowania u pacjentów z ClCR < 15 ml/min. Należy zachować ostrożność, stosując produkt Mibrex u pacjentów z zaburzeniami>

Czas trwania leczenia

Pominięcie dawki

Pacjenci z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową poddawani PCI z założeniem stentu

Pacjenci poddawani kardiowersji