Dział Naukowy Polpharma
Dział Naukowy Polpharma
Data publikacji 13.09.2022
Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie

Związek między upośledzoną czynnością płuc a śmiertelnością został dotychczas dość dobrze udokumentowany w ogólnej populacji krajów Europy Zachodniej. Całkiem niedawno w pulmonologicznym czasopiśmie Respiratory Research ukazała się praca (Impaired lung function and mortality in Eastern Europe: results from multi‑centre cohort study), w której oceniano ryzyko zgonu związane z obniżonymi wartościami spirometrycznymi, wśród osób zamieszkujących tereny Europy Środkowo-Wschodniej.

Było to badanie prospektywne kohortowe, obejmujące kobiety i mężczyzn w wieku 45-69 lat, zamieszkujących tereny miejskie. Badana kohorta obejmowała pacjentów z czterech krajów: Polski, Litwy, Czech i Rosji. Obserwacją objęto 24 993 pacjentów, spełniających kryteria włączenia do badania. Pierwszych pomiarów spirometrycznych i zebrania danych wyjściowych od pacjentów dokonano w latach 2002-2005, okres obserwacji wynosił 11-16 lat.

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały związek pomiędzy obniżoną czynnością płuc a zwiększonym ryzykiem zgonu z dowolnej przyczyny.

Po uwzględnieniu współzmiennych, analiza danych wykazała zwiększone ryzyko zgonu dla osób o łagodnym obniżeniu FEV1* (HR: 1.25; 95% CI: 1.15‒1.37); ciężkim obniżeniu FEV1 (HR: 3.35; 95% CI: 2.62‒4.27) względem osób, które prezentowały standardowe wartości parametru FEV1. Ryzyko zgonu wzrastało wraz ze stopniem obniżenia czynności płuc (spadkiem wartości FEV1). Powyższa zależność uległa nieznacznemu osłabieniu po wykluczeniu z analizy osób palących, a także pacjentów z wcześniejszą obecnością chorób układu oddechowego. Jednakże>